wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Oćrodek Pomocy Społecznej w Rućcu

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Gminny Oćrodek Pomocy Społecznej w Rućcu
Adres jednostki: 97-438 Rusiec, Wieluńska 35
Kod terytorialny GUS:
NIP: 832-11-33-743
REGON: 005272789
Numer rachunku bankowego: 31926400090000069320000010
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-01-22
Data udostępnienia informacji: 2004-01-22

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka Organizacyjna Gminy Rusiec
Nazwa organu tworzącego: Gminna Rada Narodowa w Ruścu
Akt tworzący: Uchwała GRN Nr X/38/90 z 28 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu
Liczba zatrudnionych: 5
Średnie wynagrodzenie: 1.160.00
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2005-11-16
Status jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2005-11-16
Przedmiot działania i kompetencje: Ośrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewOśrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewOśrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewOśrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewOśrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewOśrodek obejmuje zasięgiem swego działania teren Gminy Rusiec .Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Rusiec .Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy . Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspakajanie tych potrzeb , które nuie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach
innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym , którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynnikóqw , które nie mogą być zmienione
lub usunięte ,
- osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie
w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności .

Dostrzegając potrzeby oraz podejmując działania na rzecz wymienionych wyżej osób i grup , pomoc społeczna ma wpływ na inspirowanie nowych form pomocy społecznej , a także na doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocowej ukierunkowanej na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych , zapobieganie tym problemom , oraz dążenie do zapewninia dobra jednostki , grupy czy środowiska .

Podstawowym celem działania środka jest :
1. umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Ruisec przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzydstując własne Srodki , możliwości i uprawnienia .
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na tewrenie gminy Rusiec , mieszczących się w możliwościach finansowych pomocy społecznej .
Do zadań Ośrodka należą :
1. realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej , wymirnionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Rusiec .
2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie , wymienionych w szczególności w ustawie o pomocy społecznej , zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojew
Informacje o użytkownikach: Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu gminy Rusiec posiadających obywatelstwo polskie . Udzielać także może pomocy cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodżcy , jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej ,obywatelom państw członkowskich Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Europejskiego przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , którzy uzyskali zezwolenie na pobyt .
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: W latach 2004-2006 gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa .
Gmina realizuyjąc zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę .
Ośrodek pomocy społecznej , wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej , kieruje się ustaleniami wójta .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005 roku dysponuje następującym budżetem:
Razem : 1.103.609,00 z tego na zadania zlecone - 836.083,00
z tego na zadania własne - 267.526,00
Informacje dodatkowe o działalności: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania probleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 64 , poz.593
z dnia 2005 roku z późniejszymi zmianami ) .Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka . Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnieniua .
Pomoc społeczna ma na celu wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez :
- zaspokojenie tych potrzeb , które nie mogą być zaspokojone samodzielnie lub w ramach innych instytucji,
- zapewnienie podstawowych warunków do życia tym . którzy są ich pozbawieni ,
- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników , które nie mogą byc usunięte lub zmienione ,
- osiągnięcie bardziej satytfgakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności .

Czym się zajmujemy .
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności :
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą zasiłków.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych p[otrzeb życiowych osób i rodzin.
5. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temy celowi.
6. Inne wynikające z obowiązujących przepisów.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania proble

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-22
Data udostępnienia informacji 2004-01-22