wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Czym się zajmujemy

1.Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1.1 naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;
1.2 poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu;
1.3 dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
1.4 rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
1.5 rozwijanie zdolnoķci myślenia analitycznego i syntetycznego;
1.6 traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
1.7 poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
1.8 poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
2. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
2.1 planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności;
2.2 skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień;
2.3 efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania
na gruncie zachowania obowiązujących norm;
2.4 rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
2.5 poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi;
2.6 odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
2.7 rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
2.8 przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 1.Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1.1 naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;
1.2 poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu;
1.3 dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
1.4 rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
1.5 rozwijanie zdolnoķci myślenia analitycznego i syntetycznego;
1.6 traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
1.7 poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
1.8 poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
2. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
2.1 planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności;
2.2 skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień;
2.3 efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania
na gruncie zachowania obowiązujących norm;
2.4 rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
2.5 poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi;
2.6 odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
2.7 rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
2.8 przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 1.Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1.1 naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;
1.2 poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu;
1.3 dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
1.4 rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
1.5 rozwijanie zdolnoķci myślenia analitycznego i syntetycznego;
1.6 traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
1.7 poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
1.8 poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
2. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
2.1 planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności;
2.2 skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień;
2.3 efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania
na gruncie zachowania obowiązujących norm;
2.4 rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
2.5 poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi;
2.6 odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
2.7 rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
2.8 przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów