wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: pedagog gimnazjum
Nazwa skrócona: pedagog
Symbol: pedagog
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Niemcewicza
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Dni i godziny pracy: poniedziałek 9.00 - 14.30
wtorek 9.00 - 1330
środa 9.00 - 1300
czwartek 9.00 - 12.00
piątek 9.00 - 12.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 9.00 - 14.30
wtorek 9.00 - 1330
środa 9.00 - 1300
czwartek 9.00 - 12.00
piątek 9.00 - 12.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1.1 rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn, niepowodzeń szkolnych;
1.2 określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb;
1.3 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
1.4 podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli;
1.5 wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach;
1.6 planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
1.7 działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Pedagog szkolny współdziała z:
2.1 władzami Szkoły;
2.2 wychowawcami klas;
2.3 nauczycielami;
2.4 lekarzem szkolnym lub pielęgniarką szkolną;
2.5 rodzicami uczniów;
2.6 instytucjami pozaszkolnymi w celu rozwiązywania problemów opiekuńczo wychowawczych;
2.7 z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi
w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
3. Pedagog szkolny prowadzi dziennik pracy, w którym rejestruje wykonane czynności, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej. Bierze udział w szkoleniach, zebraniach oraz spotkaniach dla pedagogów szkolnych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-11-18
Data udostępnienia informacji 2008-11-18