wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-10-25
Planowana godzina sesji 10
Planowane miejsce sesji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim

Planowany porządek obrad
<br /> Rada Miasta i Gminy                                Kosów Lacki, dnia 15 października 2019r.

Kosów Lacki

OSO.0002.11.2019         

                                                                     

                                                                     Pan/i …………………………………………..

 

  Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 25 października 2019r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja Burmistrza o realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów za  rok szkolny 2018/2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  ławników do  Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 8.Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.    

9.Podjęcie uchwały  w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kosów Lacki oraz   wyznaczenia nowej aglomeracji Kosów Lacki.

10.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta i Gminy.

15.Zamknięcie obrad sesji.                                                   

                                                          

 

 

     Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

              /-/

 Wiesław Wiśniewski

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Danuta Wolska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Wolska
Data wytworzenia informacji 2019-10-16
Data udostępnienia informacji 2019-10-16