wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-02-19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Kosów Lacki za rok 2017.
2018-02-162018-03-02OBWIESZCZENIE - podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie; ul. Grabarska 21A; 20-340 Lublin został przygotowany projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na – budowie linii średniego i niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV w miejscowości Chruszczewka Szlachecka na działkach nr ewid.: 665; 666; 667; 785; 859; 849; 825; 824; 826; 784; 273; 823; 836; 865; 347; 736; 734; 733; 735/2 oraz w miejscowości Chruszczewka Włościańska na działkach nr ewid.: 609; 615; 437; 739; 543/2; 543/3; 1082; 1087; 1094; 1095; 1093; 514/1; 430/2; 430/3, gmina Kosów Lacki
2018-02-13 OSO. 4450.1.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim na rok szkolny 2018/2019 zostały określone zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.
2018-01-25 Plan zamówień publicznych Gminy Kosów Lacki na rok 2018
2017-12-22 O B W I E S Z C Z E N I E postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji – budowa linii kablowej 0,4 kV, złącza kablowego 15 kV, linii kablowej 15 kV, wnętrzowej stacji tranformatorowej oraz 4 słupów 15 kV na dz. 1184; 1162, 1161 położonych w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki.
2017-11-15 Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017-10-31 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
2017-09-22 protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kosów Lacki za okres od 01/01/2016 do dnia 31/12/2016r.
2017-09-13 Obwieszczenie badania archeologiczne Buczyn
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016r. oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych,Którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
Strona 1 of 9 (84 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456789Następna