wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: reprezentowanie Gminy na zewnątrz;wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;przygotowywanie projektów uchwał rady i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady; gospodarowanie mieniem komunalnym;zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednistek organizacyjnych;podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników; okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy; roztrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczeólniści dotyczących, podziału zadań;udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu;wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy nie stanowią inaczej;

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Dorota Królik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Dorota Królik
Data wytworzenia informacji 2003-09-22
Data udostępnienia informacji 2003-09-22