wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Gospodarka komunalna - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Data: 2018-05-25
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

KLAUZULA INFORMACYJNA – Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych, Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi  wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i  będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mirosław Mizera
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-25
Data udostępnienia informacji 2018-05-25