wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Szczegóły informacji:

Referat Techniczno-Inwestycyjny

Data: 2018-05-25
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

KLAUZULA INFORMACYJNA – Referat Techniczno-Inwestycyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach zadań własnych Gminy, w szczególności:

- obsługi mieszkańców i petentów, w tym: udzielania informacji o planowanych i wykonywanych inwestycjach, uzbrojeniu działek w infrastrukturę podziemną i naziemną, odpowiedzi na wnioski i petycje mieszkańców,

- przygotowania i realizacji dostawy, usługi oraz roboty budowlanej,

- zlecania prac projektowych, opinii, ekspertyz,

- pozyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót,

- przeprowadzenia procedury przetargowej,

- udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia,

- współpracy z organizacjami instytucji państwowych, zarządcami dróg, instytucjami dofinansowującymi

na podstawie: art. 6 ust 1 lit. a), b), c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w szczególności: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Uchwał i Zarządzeń Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przeznaczonych do realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i wniosków skierowanych do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego będą w szczególności: jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, gestorzy sieci (Energa Operator S.A., Orange S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK sp. z o.o. oraz inne nie wymienione),  Organy Publiczne, Sądy, Radcy Prawni powołani przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, Zarządcy i administratorzy dróg i obiektów, Przedsiębiorcy i Wykonawcy robót, Projektanci, podmioty prawne oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Nadto, Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi kurierskie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący
  w postępowaniu.
  W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodny z zasadami trwałości projektów wynikających z umów o dofinansowanie, udzielonych gwarancji na dostawy, usługi roboty budowlanej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości pozyskania wnioskowanych informacji, udzielenia odpowiedzi, brak możliwości zawarcia umowy.

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mirosław Mizera
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-25
Data udostępnienia informacji 2018-05-25