wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Miasta
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: S
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Grunwaldzka
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Dni i godziny pracy: w godzinach pracy Urzędu
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

1) wykonuje w imieniu Burmistrza funkcję kierownika Urzędu :
a) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go
w miarę potrzeb,
b) prowadzi sprawy w zakresie skarg i wniosków poszczególnych stanowisk pracy,
c) sprawuje nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu ,
d) nadzoruje sprawy kadrowe, gospodarkę etatami oraz fundusz płac Urzędu,
e) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
f) nadzoruje sprawy osobowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
g) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez
Burmistrza,
h) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
i) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
2) kompletuje materiały na sesje Rady,
3) współpracuje z Radą i nadzoruje pracę Biura Rady Miasta,
4) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
5) prowadzi książkę kontroli zewnętrznych Urzędu,
6) prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza,
7) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z pracy Rady i Burmistrza,
8) jako pełnomocnik ds. wyborów wykonuje zadania związane z przeprowadzaniem
wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, referendum,
9) jest pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych,
10) prowadzi nadzór nad wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
11) w ramach powierzonych zadań sprawuje nadzór nad działalnością następujących
referatów:
a) Referatem Organizacyjnym,
b) Referatem Spraw Obywatelskich,
c) Biurem Rady Miasta,
d) Stanowiskiem informatyka.
 Kadra kierownicza:

Sekretarz Miasta

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-02
Data udostępnienia informacji 2004-01-02