wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Ogólnoorganizacyjny Obsługi Samorządowej i Kadr
Nazwa skrócona: Referat Ogólnoorganizacyjny
Symbol: OG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)zapewnienie sprawnej organizacji Urzędu w tym:

a) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta, kontrola jego funkcjonowania, przedstawianie wniosków usprawniających, wynikających z tej kontroli,

b) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,

c) podejmowanie czynności zabezpieczających realizację uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza poprzez niezwłoczne przekazywanie ich kierownikom referatów, zespołom i samodzielnym stanowiskom i jednostkom organizacyjnym gminy oraz powodowanie ich terminowego załatwiania,

d) wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikowanie na stronach internetowych Urzędu, publikowanie na łamach gazetki samorządowej,

e) prowadzenie wykazu obowiązujących przepisów prawa miejscowego,

f) organizacja przyjmowania i załatwiania interesantów zgłaszających się do Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza w sprawach skarg i wniosków;

2)prowadzenie spraw w zakresie kadr i szkolenia;

3)nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków;

4)wdrażanie usprawnień informatycznych do pracy Urzędu;

5)prowadzenie sekretariatu Urzędu;

6)prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego i placówek oświatowych;

7)zapewnienie prawidłowej obsługi Obywateli przez Urząd;

8)sporządzanie protokółów z sesji Rady, posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady oraz z narad pracowniczych;

9)planowanie i ewidencja urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu;

10)prowadzenie listy obecności pracowników Urzędu;

11)kontrola czasu pracy pracowników Urzędu;

12)prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;

13)nadzór nad prawidłowym i terminowym wprowadzaniem danych do Biuletynu Informacji Publicznej przez poszczególne referaty i stanowiska w Urzędzie;

14)instruktaż wraz z informatykiem osób odpowiedzialnych za prawidłowe wprowadzanie  danych do BIP;

15)nadzór nad ochroną danych osobowych stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;

16)zaopatrzenie Urzędu w sprzęt biurowy, materiały biurowe, środki czystości;

17)zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp i ochrony p. poż;.

18)zapewnienie czystości wewnątrz budynku administracyjnego Urzędu przy ul. Parkowej oraz na przyległym terenie;

19)obsługa samochodów osobowych Urzędu;

20)doręczanie adresatom pism własnych Urzędu;

21)prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz bieżąca jej aktualizacja;

22)obsługa kserokopiarki;

23)całodobowe dozorowanie budynku administracyjnego Urzędu przy ul. Parkowej;

24)zapewnienie ochrony w budynku Urzędu w godzinach pracy;

25)nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w budynku administracyjnych Urzędu.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Pełniaca Obowiązki Kierownika

Kierownik Referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Tablica Informacyjna
 • Wybory ławników 2011
 • Tablica Informacyjna
 • Tablica Informacyjna
 • Tablica Informacyjna
 • Tablica Informacyjna
 • Tablica Informacyjna
 • Referat Ogólno - Organizacyjny Obsługi Samorządowej i Kadr
 • Referta Ogólno- Organizacyjny Obsługi Samorządowej i Kadr
 • Tablica Informacyjna
 • Tablica Informacyjna
 • OBWIESZCZENIA

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14