wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: Sekretarz
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: W miarę możliwości czasowych: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Sekretarz Gminy i Miasta sprawuje nadzór nad:

1)Referatem Ogólno-Organizacyjnym Obsługi Samorządowej i Kadr;

2)Referatem Spraw Obywatelskich;

3)Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

4)Stanowiskiem ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

5)Stanowiskiem ds. obsługi informatycznej

 

Do zadań Sekretarza należy:

1)sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, skarg, wniosków, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta, Instrukcji Kancelaryjnej i Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta;

2)przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;

3)opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych;

4)współpraca z Radą Miejską – nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesje i posiedzenia komisji oraz nad realizacją uchwał Rady. Nadzór nad techniczno – organizacyjną obsługą Rady.

5)realizowanie wraz z Burmistrzem polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

6)prowadzenie racjonalnej polityki doskonalenia kadr;

7)nadzór we współpracy ze Skarbnikiem nad racjonalnym gospodarowaniem środkami osobowymi i rzeczowymi Urzędu;

8)nadzór nad zapewnieniem dla Urzędu warunków lokalowych i wyposażenia techniczno – biurowego;

9)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz pracownikami;

10)wykonywanie w imieniu Burmistrza zadań w zakresie udzielonych upoważnień oraz wydanych zarządzeń;

11)kierowanie pracą Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy;

12)organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem różnego typu wyborów, referendów, konsultacji społecznych;

13)koordynacja załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu;

14)przyjmowanie oświadczeń majątkowych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy i Miasta Pajęczno

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12