wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Rekreacji
Symbol stanowiska: SO-R
Nazwa stanowiska: Stanowisko d/s Oświaty Kultury i Rekreacji

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją a w szczególności sprawy dotyczące:
1) wykonywanie zadań organu nadzorującego placówki oświatowe w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,
2) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
4) kontrolowania i egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i nauki uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,
5) przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym,
6) dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i określonego zawodu,
7) realizacji Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
8) realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogródków działkowych,
9) opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych i nadzoru realizacji,
10) współpracy ze związkami zawodowymi i innymi instytucjami związanymi z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
11) opracowywania programu działań Referatu i sprawozdań z jego realizacji,
12) prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,
13) zamówień publicznych,
14) przygotowania projektów uchwał związanych z oświatą, kulturą i rekreacją,
15) wprowadzania do BIP informacji i ich aktualizacji
16) opracowania zbiorczych sprawozdań statystycznych,
17) zastępowania pracownika na stanowisku ds. Ewidencji Ludności w czasie nieobecności.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2005-11-30
Data udostępnienia informacji 2005-11-30