wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Urząd Gminy Bełchatów
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, Kościuszki 13
Kod terytorialny GUS: 100102
NIP: 7692054368
REGON: 001232824
Numer rachunku bankowego: 1. Rachunek bieżący dochodów Urzędu Gminy Bełchatów:
53105014611000002353319755
Tytuł wpłaty: opłata skarbowa, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Bełchatów, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dzierżawa, najem, sprzedaż gruntu, należności za zajęcie pasa drogowego, opłaty i kary za wycinkę drzew i inne stanowiące dochody Urzędu Gminy.
2. Rachunek sum depozytowych Urzędu Gminy Bełchatów:
61105014611000002353319805
Tytuł wpłaty: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.
3. Rachunek bankowy budżetu Gminy Bełchatów:
09105014611000002353319771
Tytuł wpłaty: między innymi dotacje, subwencje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe, opłaty za udostępnienie danych osobowych.
Liczba mieszkańców: 10078
Powierzchnia ogółem (km2): 180
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 31.12.2010
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2020-05-06
Data udostępnienia informacji: 2020-05-06

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Konrad Patrycjusz Koc
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2018-11-23
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Doktoranckie i wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 13

 Granice okręgów wyborczych

Okręg I: Kałduny, Zawady;
Okręg II: Dobrzelów, Helenów, Huta, Myszaki, Niedyszyna, Wielopole;
Okręg III: Dobiecin Kol., Dobiecin, Korczew, Zwierzchów;
Okręg IV: Janina, Mokracz, Postękalice;
Okręg V: Augustynów, Bukowa, Janów, Kielchinów, Mazury, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne;
Okręg VI: Wólka Łękawska, Zawadów;
Okręg VII: Łękawa;
Okręg VIII: Księży Młyn, Oleśnik, Rząsawa;
Okręg IX: Ludwików, Poręby;
Okręg X: Domiechowice , Ławy;
Okręg XI: Adamów, Józefów, Wola Mikorska;
Okręg XII: Podwody Kol., Podwody Wieś, Wola Kruszyńska;
Okręg XIII: Kurnos Pierwszy, Kurnos Drugi.

 Majątek którym dysponuje gmina

Na majątek Gminy Bełchatów składają się:
- budynki: biurowy Urzędu wraz z zapleczem gospodarczym
- budynki: Szkół Podstawowych w Dobiecinie, Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Kurnosie i Łękawie oraz budynki poszkolne w Zawadowie, Podwodach,Zdzieszulicach Górnych,Ludwikowie, Woli Mikorskiej
- budynki Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, Kurnosie Drugim
- byłe domy: Nauczyciela w Postękalicach i Woli Mikorskiej
- budynki: strażnice w Łękawie, Hucie, Podwodach, Woli Mikorskiej, Zawadowie
- budowle: ujęcie wody w Ławach, Hucie i Łękawie
- budowle: oczyszczalnie ścieków w Zawadach - 2 Oczyszczalnie
- budowle: drogi asfaltowe i mosty w Ławach i Księży Młynie
- działki gruntu nabyte w drodze komunalizacji gruntów Skarbu Państwa
- budowle: sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne
- urządzenia: studnie ujęciowe - czerpane w 11 miejscowościach
Wartość ww. majątku - 31.205.259,93 PLN

 Majątek którym dysponuje urząd

Na majątek, którym dysponuje Urząd Gminy składa się:
- sieć komputerowa (26 zestawów komputerowych)
- łącze internetowe
- wyposażenie biurowe (biurka, krzesła, szafy)
- telefony stacjonarne (w ilości 8 stacji telefonicznych )
- dwa telefony komórkowe
- samochód osobowy OPEL VECTRA 1,8C oraz samochód dostawczy GAZELA
- telewizor kolorowy BLAUPUNKT
- radioodbiorniki
- dwie kserokopiarki
- podręczne wyposażenie biurowe
Wartość w/w majątku: 969.538.26 PLN

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Prawo miejscowe to przepisy prawne mające moc obowiązującą na terenie gminy, znajdujące oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli ustawach lub aktach wydanych na mocy ustawowego upoważnienia.
W świetle art.40 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego mogą być wydawane w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządzania mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie nieregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia, podlegającego zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.
W przypadku odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia traci ono moc w terminie określonym przez Radę.
Wójt ma obowiązek przesłania przepisów porządkowych do wiadomości Wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Szczegółowe zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Grzegorz Kępa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krzysztof Baranowicz
Data wytworzenia informacji 2003-06-23
Data udostępnienia informacji 2003-06-23