wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
130/2021 2021-10-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Bełchtaów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
127/2021 2021-10-05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
126/2021 2021-09-29 w sprawie powołania Komisji Egzaminiacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończacego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
125/2021 2021-09-28 w sprawie przyznania Stypendium Wójta Gminy Bełchatów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
123/2021 2021-09-22 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie wyłącznie w postaci elektronicznej NIE Uchwalony obowiązujący
122/2021 2021-09-17 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobiecin NIE Uchwalony obowiązujący
121/2021 2021-09-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2021 r. z dnia 10 września 2021r.w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Bełchatów, polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów części terenów położonych w sąsiedniej Gminie Kleszczów, tj.: obręb geodezyjny Wola Grzymalina NIE Uchwalony obowiązujący
120/2021 2021-09-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2021 r. z dnia 10 września 2021r.w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Bełchatów, polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów części terenów położonych w sąsiedniej Gminie Kleszczów, tj.: obręb geodezyjny Wola Grzymalina NIE Uchwalony obowiązujący
119/2021 2021-09-14 w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów-szansą na lepsze jutro - I edycja" w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz uczestników tego projektu NIE Uchwalony obowiązujący
118/2021 2021-09-14 w sprawie wniesienia przez Gminę Bełchatów wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIE Uchwalony obowiązujący
117/2021 2021-09-13 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
116/2021 2021-09-13 w sprawie opracowania planów finansowych dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 NIE Uchwalony obowiązujący
115/2021 2021-09-10 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Bełchatów, polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów części terenów położonych w sąsiedniej Gminie Kleszczów, tj.: obręb geodezyjny Wola Grzymalina NIE Uchwalony obowiązujący
114/2021 2021-09-06 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękawie wyłącznie w postaci elektronicznej NIE Uchwalony obowiązujący
113/2021 2021-09-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów" NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia