wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania ĄPowszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2015

Data: 2015-02-20
Autor: Jarosław Gruszka
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Powszechna nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2015”

 

Konkurs jest adresowany do  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A. Podstawowe dane dotyczące zadania:

1)Cele zadania:

 • popularyzacja pływania poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry,

3)Beneficjenci zadania:

 • dzieci, młodzież z klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Pajęczno,

4)Koszty pokrywane z dotacji:

 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
 • zakup drobnych nagród rzeczowych,
 • transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
 • wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • płace szkoleniowców (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
 • obsługa medyczna i techniczna,
 • opłaty pocztowe,
 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki ogólne:

 1. Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

2.Termin i sposób składania ofert:

 1. Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015. godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno, 98-330 Pajęczno ul. Parkowa 8/12 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2011 – nauka pływania” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty w terminie 07.03.2014 r. godz. 15.30   do sekretariatu urzędu).
 2. Podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
 3. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- statut organizacji,

- odpis z odpowiedniego rejestru (ewidencji),

- merytoryczny i finansowy raport z działalności w roku poprzedzającym moment składania projektu, przedkładanego organom nadzorującym działalność organizacji lub organom kontroli wewnętrznej

3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Ocenie podlegają następujące kryteria:

- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

- koszt realizacji zadania,

- wiarygodność finansowa, w tym zakres finansowania z innych źródeł.

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

- posiadaniem bazy lokalowej i wyposażenia umożliwiających realizację zadania.

 1. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta i gminy Pajęczno lub na rzecz jego mieszkańców.
 2. o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4.Postanowienia końcowe:

1)Na realizacje ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się kwotę 21.000 zł

2)Realizacja przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu ofert powinna dotyczyć wyłącznie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3)Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania. 4)Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z póź.  zm.).

5) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Gminą Pajęczno a podmiotem składającym ofertę.

6) Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

 

DARIUSZ TOKARSKI

 

Pajęczno, dnia 20 lutego 2015 roku

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-02-20
Data udostępnienia informacji 2015-02-20