wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Czym się zajmujemy

Cele i zadania Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:
"Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka".
Realizujemy zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
W zależności od liczebności organizuje się jeden lub więcej oddziałów równoległych. Oddział klasowy liczy do 35 uczniów. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęć z wychowania fizycznego w oddziałach powyżej 26.
Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców. Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji. Proces kształcenia ukierunkowany jest na rozwój ucznia. Szkoła gwarantuje opiekę nad dziećmi i naukę w godzinach od 8:00 do 16:00. Biblioteka szkolna realizuje potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców. W szkole działa świetlica z dożywianiem.
Na lata 2004 - 2009 został opracowany Program Rozwoju Szkoły aktualizowany zgodnie z procedurą planowania. Dyrektor sprawuje nadzór zgodnie z przyjętym 5 - letnim programem rozwoju szkoły oraz planami rocznymi. Szkoła analizuje wskaźniki efektywności nauczania biorąc pod uwagę korelację oceniania wewnątrzszkolnego z wynikami sprawdzianu/egzaminu. Wnioski wynikajace z badania osiągnięć są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej. Nauczyciele monitoruja ucznia na każdym etapie edukacyjnym: przeprowadzaja diagnozę wstępną i końcową, oceniają na bieżąco postęp i przyrost wiedzy. Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne naszych uczniów, indywidualizujemy wymagania w odniesieniu do ucznia zdolnego i do ucznia mającego trudności w nauce.
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum: zajęcia instrumentalne, SKS i chór .
Uroczystości szkolne wpisane na stałe Cele i zadania Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:
"Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka".
Realizujemy zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
W zależności od liczebności organizuje się jeden lub więcej oddziałów równoległych. Oddział klasowy liczy do 35 uczniów. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęć z wychowania fizycznego w oddziałach powyżej 26.
Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców. Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji. Proces kształcenia ukierunkowany jest na rozwój ucznia. Szkoła gwarantuje opiekę nad dziećmi i naukę w godzinach od 8:00 do 16:00. Biblioteka szkolna realizuje potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców. W szkole działa świetlica z dożywianiem.
Na lata 2004 - 2009 został opracowany Program Rozwoju Szkoły aktualizowany zgodnie z procedurą planowania. Dyrektor sprawuje nadzór zgodnie z przyjętym 5 - letnim programem rozwoju szkoły oraz planami rocznymi. Szkoła analizuje wskaźniki efektywności nauczania biorąc pod uwagę korelację oceniania wewnątrzszkolnego z wynikami sprawdzianu/egzaminu. Wnioski wynikajace z badania osiągnięć są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej. Nauczyciele monitoruja ucznia na każdym etapie edukacyjnym: przeprowadzaja diagnozę wstępną i końcową, oceniają na bieżąco postęp i przyrost wiedzy. Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne naszych uczniów, indywidualizujemy wymagania w odniesieniu do ucznia zdolnego i do ucznia mającego trudności w nauce.
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum: zajęcia instrumentalne, SKS i chór .
Uroczystości szkolne wpisane na stałe Cele i zadania Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego zostały określone w Statucie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Cel i sens istnienia naszej placówki przedstawiony jest w misji szkoły, która brzmi:
"Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka".
Realizujemy zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
W zależności od liczebności organizuje się jeden lub więcej oddziałów równoległych. Oddział klasowy liczy do 35 uczniów. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęć z wychowania fizycznego w oddziałach powyżej 26.
Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców. Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji. Proces kształcenia ukierunkowany jest na rozwój ucznia. Szkoła gwarantuje opiekę nad dziećmi i naukę w godzinach od 8:00 do 16:00. Biblioteka szkolna realizuje potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców. W szkole działa świetlica z dożywianiem.
Na lata 2004 - 2009 został opracowany Program Rozwoju Szkoły aktualizowany zgodnie z procedurą planowania. Dyrektor sprawuje nadzór zgodnie z przyjętym 5 - letnim programem rozwoju szkoły oraz planami rocznymi. Szkoła analizuje wskaźniki efektywności nauczania biorąc pod uwagę korelację oceniania wewnątrzszkolnego z wynikami sprawdzianu/egzaminu. Wnioski wynikajace z badania osiągnięć są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej. Nauczyciele monitoruja ucznia na każdym etapie edukacyjnym: przeprowadzaja diagnozę wstępną i końcową, oceniają na bieżąco postęp i przyrost wiedzy. Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne naszych uczniów, indywidualizujemy wymagania w odniesieniu do ucznia zdolnego i do ucznia mającego trudności w nauce.
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum: zajęcia instrumentalne, SKS i chór .
Uroczystości szkolne wpisane na stałe