wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pedagog szkolny
Nazwa skrócona:
Symbol: P
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: poniedziałek od godz.10:00 do 13:00
środa od 11:00 do 14:00
piatek od 9:00 do 13:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, środa i piątek od godz 1: do godziny 13:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Pedagog szkolny jest zatrudniony w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. W ramach swoich zadań organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, aby wspomagać rozwój psychiczny i efektywność nauki.
Pedagog wspiera wychowawców klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi - szczególnie bacząc na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sadem Rejonowym i Komendą Policji. Współpracuje z innymi pedagogami ze szkół na terenie gminy i powiatu.

 Informacje dodatkowe:

Zakres zadań i odpowiedzialności pedagoga obejmuje:
- pomaganie wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach klasowych, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami i wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji;
- pomaganie uczniom wybitnie zdolnym;
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizujacym indywidualny program lub tok nauki;
- określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
- organizację zajęć kompensacyjno - korekcyjnych, współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów nauczanych programem szkoły specjalnej;
- koordynację działań z zakresu orientacji zawodowej;
- działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej dla uczniów;
- wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki działania samodzielne;
- współpracę z poradniami, organami szkoły, policją, sądami itp.

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-07
Data udostępnienia informacji 2006-07-07