wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Bibliotekarz
Nazwa skrócona:
Symbol: B
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 12:00 do 15:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
- koordynowanie pracy w bibliotece: opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, sprawozdania z pracy biblioteki zawierajace oceny czytelnictwa, odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki
- praca pedagogiczna: gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych, poradnictwo w wyborach, prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i nformacyjnego w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, analiza czytelnictwa, informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, otacza opieką uczniów, pomaga przezwyciężyć trudności w nauce, rozwija i stymuluje rozwój ucznia zdolnego, realizuje godziny zajęć lekcyjnych przydzielonych przez dyrektora w celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego
- praca organizacyjna: gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, opracowanie biblioteczne zbiorów, ich selekcja oraz konserwacja, prowadzenie katalogów, udostępnianie zbiorow, organizowanie wrsztatu informacyjnego, konkursów, inspiruje pracę aktywu czytelniczego
- współpraca z rodzicami i instytucjami

 Informacje dodatkowe:

Biblioteka szkolna realizuje potrzeby nauczycieli, uczniów i rodziców. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu pracy szkoły. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły; zapewnia obsadę personalną, pomieszczenie i wyposażenie, środki finansowe, zapewnia godziny do prowadzenia lekcji, zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, hospituje i ocenia pracę bibloteki.

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-07
Data udostępnienia informacji 2006-07-07