wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pracownik niepedagogiczny
Nazwa skrócona:
Symbol: Pn
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Zespół Szkolno - Gimnzajalny im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
Częstochowska 27
Rozprza 97-340
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrektor szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor szkoły
Dni i godziny pracy: Codziennie w wyznaczonych godzinach pracy.
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły ustala zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i biurowych) ustala dyrektor szkoły na podstawie Regulaminu Pracy i Płacy. Pracownicy niepedagogiczni to: sekretarka, woźna, sprzątaczki, kucharki, palacze - konserwatorzy.
Pracownik do spraw administracyjnych szkoły / Sekretarka jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym dyrektorowi szkoły.
Do obowiązków sekretarki należy prowadzenie kancelarii szkoły; a w niej:
a)dokumentację związaną z ruchem uczniów i sprawozdawczość z ruchu uczniów,
b)dokumentacje dotyczącą zwolnień i odroczeń z obowiązku szkolnego,
c)księgi uczniów i księgi ewidencji według roczników,
d)ubezpiecza uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
e)wydaje legitymacje uczniowskie i pracownicze,
f)dokumentację druków ścisłego zarachowania,
g)księgi inwentarzowe , dokumentację pomocy naukowych,
h)archiwum szkolne,
i)akta pracowników szkoły,
j)przyjmuje i wysyła na bieżąco korespondencję,
k)wykonuje inne prace zlecone przez dyrekcję szkoły,
l)na bieżąco prowadzi kontrolkę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rozprzy
ł)prowadzi dokumentacje uczniowską i szkolną zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
m)sporządza i przesyła listy uczniów spoza rejonu naszej szkoły oraz egzekwuje takie listy z innych szkół,
n)nadzoruje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego,
o)prowadzi kontrolkę rozmów telefonicznych
p)prowadzi obrót gotówką Rady Rodziców i środków specjalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
r)przestrzega tajemnicy korespondencji,
Woźny szkoły
Do obowiązków woźnego należy:
a)utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz w bezpośrednim otoczeniu.
b)utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pPracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły ustala zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i biurowych) ustala dyrektor szkoły na podstawie Regulaminu Pracy i Płacy. Pracownicy niepedagogiczni to: sekretarka, woźna, sprzątaczki, kucharki, palacze - konserwatorzy.
Pracownik do spraw administracyjnych szkoły / Sekretarka jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym dyrektorowi szkoły.
Do obowiązków sekretarki należy prowadzenie kancelarii szkoły; a w niej:
a)dokumentację związaną z ruchem uczniów i sprawozdawczość z ruchu uczniów,
b)dokumentacje dotyczącą zwolnień i odroczeń z obowiązku szkolnego,
c)księgi uczniów i księgi ewidencji według roczników,
d)ubezpiecza uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
e)wydaje legitymacje uczniowskie i pracownicze,
f)dokumentację druków ścisłego zarachowania,
g)księgi inwentarzowe , dokumentację pomocy naukowych,
h)archiwum szkolne,
i)akta pracowników szkoły,
j)przyjmuje i wysyła na bieżąco korespondencję,
k)wykonuje inne prace zlecone przez dyrekcję szkoły,
l)na bieżąco prowadzi kontrolkę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rozprzy
ł)prowadzi dokumentacje uczniowską i szkolną zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
m)sporządza i przesyła listy uczniów spoza rejonu naszej szkoły oraz egzekwuje takie listy z innych szkół,
n)nadzoruje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego,
o)prowadzi kontrolkę rozmów telefonicznych
p)prowadzi obrót gotówką Rady Rodziców i środków specjalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
r)przestrzega tajemnicy korespondencji,
Woźny szkoły
Do obowiązków woźnego należy:
a)utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz w bezpośrednim otoczeniu.
b)utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pPracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły ustala zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i biurowych) ustala dyrektor szkoły na podstawie Regulaminu Pracy i Płacy. Pracownicy niepedagogiczni to: sekretarka, woźna, sprzątaczki, kucharki, palacze - konserwatorzy.
Pracownik do spraw administracyjnych szkoły / Sekretarka jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym dyrektorowi szkoły.
Do obowiązków sekretarki należy prowadzenie kancelarii szkoły; a w niej:
a)dokumentację związaną z ruchem uczniów i sprawozdawczość z ruchu uczniów,
b)dokumentacje dotyczącą zwolnień i odroczeń z obowiązku szkolnego,
c)księgi uczniów i księgi ewidencji według roczników,
d)ubezpiecza uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
e)wydaje legitymacje uczniowskie i pracownicze,
f)dokumentację druków ścisłego zarachowania,
g)księgi inwentarzowe , dokumentację pomocy naukowych,
h)archiwum szkolne,
i)akta pracowników szkoły,
j)przyjmuje i wysyła na bieżąco korespondencję,
k)wykonuje inne prace zlecone przez dyrekcję szkoły,
l)na bieżąco prowadzi kontrolkę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rozprzy
ł)prowadzi dokumentacje uczniowską i szkolną zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
m)sporządza i przesyła listy uczniów spoza rejonu naszej szkoły oraz egzekwuje takie listy z innych szkół,
n)nadzoruje realizację przez uczniów obowiązku szkolnego,
o)prowadzi kontrolkę rozmów telefonicznych
p)prowadzi obrót gotówką Rady Rodziców i środków specjalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
r)przestrzega tajemnicy korespondencji,
Woźny szkoły
Do obowiązków woźnego należy:
a)utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz w bezpośrednim otoczeniu.
b)utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych p

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-07
Data udostępnienia informacji 2006-07-07