wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XL/391/2017 2017-10-26 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Chodów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce. TAK Uchwalony obowiązujący
XL/387/2017 2017-10-26 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki – Folwark. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/337/2017 2017-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabokliki TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI/336/2017 2017-06-22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI/338/2017 2017-06-22 w sprawie nadania nazwy dla ronda, usytuowanego w miejscowości Białki na skrzyżowaniu drogi krajowej A2 z drogą krajową nr 63 oraz drogą powiatową 3686W TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/324/2017 2017-05-18 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siedlce oraz nadania mu statutu TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/323/2017 2017-05-18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlce TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/316/2017 2017-04-27 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Siedlce na lata 2017 – 2020. TAK Uchwalony oczekujący
XXXIII/303/2017 2017-03-30 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/294/2017 2017-02-23 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/293/2017 2017-02-23 w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/282/2017 2017-01-26 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/281/2017 2017-01-26 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/273/2017 2017-01-26 w sprawie określenia czasu bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstwowych prowadzonych przez Gminę Siedlce TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/270/2016 2017-01-03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2017 rok TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia