wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-09-12 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2019-09-062019-10-06Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-222020-05-31Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej.
2019-05-21 Zarządzenie Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34 Wójta Gminy Siedlce z Dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
2019-05-212020-05-31 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2019-05-10 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Siedlce za rok 2018
2019-04-03 zarządzenie Wójta Gminy Siedlce w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
2019-02-14 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
2019-02-14 Obwieszczenie UMWMW
2019-01-28 Ogłoszenie w sprawie przujęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlce w 2019r."
Strona 1 of 7 (67 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna