wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Zadania i kompetencje Rady

Art 9 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o fererendum powiatowym.

 

Art. 12. ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.)

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;

2)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;

4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;

5)   uchwalanie budżetu powiatu;

6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;

7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;

8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;

9)   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;

9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;

10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.