wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa skrócona: USC
Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

1)przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego przed kierownikiem USC;

2)sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzeń, małżeństw, zgonów/;

3)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym;

4)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą;

5)wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;

6)unieważnienie, prostowanie błędów pisarskich, ustalanie treści, odtworzenie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego;

7)transkrypcja aktu;

8)przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

9)przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

10)wydawanie decyzji zezwalającej na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania;

11)nanoszenie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków sądowych i decyzji administracyjnych;

12)należyte prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą;

13)przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg stanu cywilnego po upływie 100 lat;

14)prowadzenie akt zbiorowych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12