wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor
Nazwa skrócona: Dyr.
Symbol: Dyr.
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Gimnazjum Nr 1
Piłsudskiego 12
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Dyrektor realizuje zadania na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie - Karta Nauczyciela, Kodeksie pracy oraz w innych przepisach określających zadania osób, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Gimnazjum;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz przygotowuje i prowadzi jej posiedzenia;
4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku uwagi, wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
7) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
8) kieruje rekrutacją do Gimnazjum;
9) organizuje nauczanie indywidualne;
10) organizuje pomoc stypendialną dla uczniów;
11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego;
12) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
13) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
15) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
16) przygotowuje arkusz organizacyjny;
17) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze lub opiekuńcze;
18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
19) opracowuje projekt planu finansowego Gimnazjum i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
20) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Gimnazjum;
21) organizuje współpracę Gimnazjum z różnymi instytucjami;
22) dba o promocję Gimnazjum;
23) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
24) dopuDyrektor realizuje zadania na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie - Karta Nauczyciela, Kodeksie pracy oraz w innych przepisach określających zadania osób, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Gimnazjum;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz przygotowuje i prowadzi jej posiedzenia;
4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku uwagi, wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
7) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
8) kieruje rekrutacją do Gimnazjum;
9) organizuje nauczanie indywidualne;
10) organizuje pomoc stypendialną dla uczniów;
11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego;
12) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
13) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
15) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
16) przygotowuje arkusz organizacyjny;
17) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze lub opiekuńcze;
18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
19) opracowuje projekt planu finansowego Gimnazjum i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
20) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Gimnazjum;
21) organizuje współpracę Gimnazjum z różnymi instytucjami;
22) dba o promocję Gimnazjum;
23) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
24) dopuDyrektor realizuje zadania na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie - Karta Nauczyciela, Kodeksie pracy oraz w innych przepisach określających zadania osób, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Gimnazjum;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz przygotowuje i prowadzi jej posiedzenia;
4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku uwagi, wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
7) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
8) kieruje rekrutacją do Gimnazjum;
9) organizuje nauczanie indywidualne;
10) organizuje pomoc stypendialną dla uczniów;
11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego;
12) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
13) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
15) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
16) przygotowuje arkusz organizacyjny;
17) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze lub opiekuńcze;
18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
19) opracowuje projekt planu finansowego Gimnazjum i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
20) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Gimnazjum;
21) organizuje współpracę Gimnazjum z różnymi instytucjami;
22) dba o promocję Gimnazjum;
23) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
24) dopu

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Wicedyrektor

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogólna

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-14
Data udostępnienia informacji 2004-01-14