wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady, a w szczególności :

1)zwołuje sesje Rady,
2)przewodniczy obradom,
3)sprawuje policję sesyjną,
4)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał ,
6)podpisuje uchwały rady,
7)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych ich mandatu. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-10-24
Data udostępnienia informacji 2003-10-24