wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: WG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 15:00 - 16:00 wtorek 8:00 - 10:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. przedkładanie projektów uchwał Radzie Gminy i określanie sposobu ich wykonania,
3. przygotowywanie projektu budżetu Gminy,
4. prowadzenie polityki kadrowej i gospodarowanie funduszem płac,
5. wykonywanie budżetu Gminy,
6. ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
7. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
8. gospodarowanie mieniem gminy,
9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10. wydawanie przepisów porządkowych,
11. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,
12. przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu,
13. głaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
14. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
15. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
16. udzielenie upoważnień do załatwiania spraw w określonym zakresie, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,
17. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
18. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w stosunku do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
19. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
20. wykonywanie innych zadań określonych ustawami, a zastrzeżonych do kompetencji wójta.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • ogólna
  • Obwieszczenia
  • Zaległości Podatkowe
  • Grunty
  • obwieszczenia
  • ZAWIADOMIENIE
  • Obwieszczenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-06-21
Data udostępnienia informacji 2007-06-21