wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Gospodarka komunalna, kasa
Nazwa skrócona: Gospodarka komunalna, kasa
Symbol: G, GKM, H, GK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
2. pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi
4. wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
5. ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo,
7. gospodarka gruntami mienia komunalnego,
8. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9. dokonywanie zamiany gruntów,
10. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawartej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kc,
13. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach mienia komunalnego oddanych w użytkowanie wieczyste,
14. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie,
15. występowanie z żądaniem, aby właścicie1. sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
2. pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi
4. wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
5. ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo,
7. gospodarka gruntami mienia komunalnego,
8. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9. dokonywanie zamiany gruntów,
10. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawartej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kc,
13. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach mienia komunalnego oddanych w użytkowanie wieczyste,
14. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie,
15. występowanie z żądaniem, aby właścicie1. sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
2. pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi
4. wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
5. ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo,
7. gospodarka gruntami mienia komunalnego,
8. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9. dokonywanie zamiany gruntów,
10. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawartej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kc,
13. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach mienia komunalnego oddanych w użytkowanie wieczyste,
14. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie,
15. występowanie z żądaniem, aby właścicie1. sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
2. pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi
4. wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
5. ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo,
7. gospodarka gruntami mienia komunalnego,
8. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9. dokonywanie zamiany gruntów,
10. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawartej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kc,
13. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach mienia komunalnego oddanych w użytkowanie wieczyste,
14. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie,
15. występowanie z żądaniem, aby właścicie1. sporządzanie projektów programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
2. pozbawienie prawa użytkowania mienia gminnego,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi
4. wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenia gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
5. ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo,
7. gospodarka gruntami mienia komunalnego,
8. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9. dokonywanie zamiany gruntów,
10. określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11. udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawartej umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
12. wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kc,
13. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach mienia komunalnego oddanych w użytkowanie wieczyste,
14. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie,
15. występowanie z żądaniem, aby właścicie

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-06-21
Data udostępnienia informacji 2007-06-21