wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: SKG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. kierowanie pracą i nadzorowanie działalności Referatu Finansowego,
2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
3. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetem gminy,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6. nadzorowanie całokształtu prac, właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat stanowiących dochody gminy, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku gminy,
7. opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy
8. sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
9. bieżące realizowanie budżetu Gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji
10. przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
11. zgłaszanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków,
12. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
13. dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań,
14. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
15. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu,
16. nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
17. realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi,
18. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami finansowymi,
19. przygotowanie sprawozdań budżetowych w tym rachunku zysku, zmian funduszu jednostki, bilansu,
20. przygotowanie sprawozdań w systemie BESTIA i innych systemach sprawozdawczych,
21. zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansowej budżetu,
22. prowadzenie rejestru faktur oraz umów.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-06-21
Data udostępnienia informacji 2007-06-21