wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Finansowy
Symbol stanowiska: WF
Nazwa stanowiska: SKARBNIK MIASTA

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
2.Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów
i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
4. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo-księgowej w jednostkach
podległych gminie,
5. prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji jednostki,
6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów
finansowych i kontroli operacji gospodarczych,
7. opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
8. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,
9. uczestniczenie w sesjach Rady,
10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych (np.: zakładowego
planu kont, obiegu dokumentów - dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),
11. nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury
organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do nin1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
2.Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów
i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
4. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo-księgowej w jednostkach
podległych gminie,
5. prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji jednostki,
6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów
finansowych i kontroli operacji gospodarczych,
7. opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
8. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,
9. uczestniczenie w sesjach Rady,
10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych (np.: zakładowego
planu kont, obiegu dokumentów - dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),
11. nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury
organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do nin1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
2.Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów
i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
4. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo-księgowej w jednostkach
podległych gminie,
5. prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji jednostki,
6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów
finansowych i kontroli operacji gospodarczych,
7. opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
8. sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,
9. uczestniczenie w sesjach Rady,
10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych (np.: zakładowego
planu kont, obiegu dokumentów - dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),
11. nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury
organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do nin

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-24
Data udostępnienia informacji 2004-11-24