wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: SEKRETARZ MIASTA
Symbol stanowiska: BS
Nazwa stanowiska: SEKRETARZ MIASTA

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy, wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie miedzy innymi:
1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie;
2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu;
3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu,zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu;
4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu;
5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu; w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych;
7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie;
9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa;
10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy;
11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.
12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami;
2. Nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek w godz. 10.00-18.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-24
Data udostępnienia informacji 2004-11-24