wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: ZAST PCA BURMISTRZA
Symbol stanowiska: BZ
Nazwa stanowiska: ZAST PCA BURMISTRZA

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. nadzoruje problematykę z zakresu rozwoju infrastruktury miasta, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, inwestycji i remontów, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gminnego budownictwa mieszkaniowego, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic i placów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz gospodarki wodnej.
2. Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy należy również:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2) realizacja zadań Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków.
3) inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz gminy,
4) wykonywanie uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
5) nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej , stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-24
Data udostępnienia informacji 2004-11-24