wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2023-03-29
Planowana godzina sesji 14:30
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1 w spr. przystąpienia Gminy Suchy Dąb do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - ref. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.2 w spr. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa -  ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.

5.3 w spr. nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabiny-Zameczek - ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.

5.4 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb uchwalonego uchwałą

Nr 0007.XXVI.209.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 19 kwietnia 2021 r. -  ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.

5.5 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego fragment obszaru wsi Suchy Dąb, uchwalonego uchwałą

Nr IX/51/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r. (dot. działki nr 127 w obrębie geodezyjnym Suchy Dąb)  -  ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.

5.6 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego fragment obszaru wsi Suchy Dąb, uchwalonego uchwałą

Nr IX/51/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r.  (dot. działki nr 314/2 w obrębie geodezyjnym Suchy Dąb) -  ref. Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Strategią Gminy.

5.7 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na  2023 rok -  ref. Skarbnik Gminy.

5.8 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.L.349.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie  przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2036 Gminy Suchy Dąb

-  ref. Skarbnik Gminy.

5.9 w spr. w przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Inspektor ds. infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej.

5.10 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suchy Dąb – ref. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.

7. Informacje Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2023-03-22
Data udostępnienia informacji 2023-03-22