wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0007.LX.426.2023 2023-11-08 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.LVII.403.2023 2023-07-12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego fragment obszaru wsi Krzywe Koło, uchwalonego uchwałą Nr IX/54/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.L.348.2022 2022-12-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.L.347.2022 2022-12-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XLVIII.337.2022 2022-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.XLVIII.336.2022 2022-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.XLIII.318.2022 2022-06-22 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego fragment obszaru wsi Krzywe Koło, uchwalonego uchwałą Nr IX/54/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXIV.257.2021 2021-11-17 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Suchy Dąb TAK Uchwalony oczekujący
0007.XXVI.209.2021 2021-04-19 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.IX.66.2019 2019-05-29 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych oznaczonych nr 118/18, 118/16, 127/6 i 127/5 położonych w gminie Suchy Dąb w obrębie geodezyjnym Grabiny-Zameczek TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.46.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.41.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.VI.40.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.39.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.V.36.2019 2019-01-31 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 0007.III.16.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 5052) TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia