wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, Czyżewskiego 7
Kod terytorialny GUS: 6832 Z
NIP: 769-050-25-90
REGON: 590002230
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-09-15
Data udostępnienia informacji: 2004-09-15

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Miłosz Rudnicki
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2016-12-30
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2017-10-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 302
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 302
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 2 916,78 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała Nr 24/II/91 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 11.02.1991r.

Akt Założycielski Spółki z dnia 20.03.1991r. Rep.A Nr 179/91 z późniejszymi zmianami.
Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest tworzenie ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych warunków optymalnego wykonania zadań wynikających z realizacji umowy Spółki, z planów techniczno-ekonomicznych w zakresie gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej i handlowej, a w szczególności:

- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32 Z

- Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21 Z

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22 Z

- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39 Z

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10 Z

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20 Z

- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11 Z

- Przygotowanie terenu pod budowę 43.12 Z

- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20 Z

- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99 Z
Informacje o użytkownikach: Informacja o użytkownikach jednostki :

- lokatorzy administrowanych zasobów mieszkalnych,

- najemcy lokali użytkowych,

- Wspólnoty Mieszkaniowe,

- Gmina Miasto Bełchatów,

- pozostali zleceniodawcy.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: - Ustawa z dnia 15.09.2000r. -Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2016, poz.1578 z późn.zm.

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 330 z późn.zm.).

- ustawy podatkowe.
Informacje dodatkowe o działalności:
PGM Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie :

- zarządzania i administrowania nieruchomościami,

- wynajmu lokali użytkowych,

- kosztorysowania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,

- wykonawstwa robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,

- remontów instalacji : wod-kan, gazowych, elektrycznych,

- transportu.

Majątek, którym dysponuje: stan na 31.12.2015r.:

- rzeczowe aktywa trwałe: 2.581.779,90

- wartości niematerialne i prawne: 69.269,68
Struktura własnościowa: 100% - Gmina Miasto Bełchatów, która posiada 100267 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

Kapitał zakładowy wynosi 5.013.350,00 zł

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Iwona Wlazłowska
Data wytworzenia informacji 2004-09-15, 2003-10-01
Data udostępnienia informacji 2004-09-15, 2003-10-01