wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/171/2006 0206-09-29 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XIII/77/2019 2019-09-25 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki TAK Uchwalony oczekujący
XIII/76/2019 2019-09-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XIII/75/2019 2019-09-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony oczekujący
XI/66/2019 2019-06-19 w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarsowania przestrzennego gminy Sarnak TAK Uchwalony obowiązujący
XI/65/2019 2019-06-19 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XI/63/2019 2019-06-19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
VI/32/2019 2019-01-18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty TAK Nieobowiązujący (uchylony)
IV/20/2018 2018-12-05 w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczacemu Rady Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
IV/16/2018 2018-12-05 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
IV/15/2018 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
IV/14/2018 2018-12-05 w sprawie ustalenia diet radnym TAK Uchwalony obowiązujący
IV/13/2018 2018-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
III/11/2018 2018-11-28 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/268/2018 2018-09-26 w sprawie: ustalenia opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia