wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXI/241/2021 2021-03-30 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/240/2021 2021-03-30 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2021 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/236/2021 2021-03-30 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rusiec na 2021 r., TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/231/2021 2021-03-30 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/229/2021 2021-02-16 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/227/2021 2021-01-28 zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2021 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/224/2020 2020-12-21 uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/217/2020 2020-12-21 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/215/2020 2020-12-16 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/214/2020 2020-12-16 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/213/2020 2020-12-16 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/212/2020 2020-12-16 dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/211/2020 2020-12-16 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/210/2020 2020-12-16 postanowienia o odbieraniu przez Gminę Rusiec odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/202/2020 2020-12-04 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia