wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Nauczyciele
Nazwa skrócona: N-le
Symbol: N-le
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Gimnazjum Nr 1
Piłsudskiego 12
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Plan zajęć każdego nauczyciela dostępny jest w sekretariacie szkoły.
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) bieżąca kontrola obecności uczniów na lekcjach i odpowiednio szybka reakcja na nieobecność uczniów w szkole;
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego;
4) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,
10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy;
12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, opracowanie planów dydaktyczno - wychowawczych, terminowe dokonywanie wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;
13) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
15) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania;
16) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w Gimnazjum,
17) planowanie i realizację projektu edukacyjnego, który zawiera następujące działania:
a) zaproponowanie tematów projektu edukacyjnego,
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
c) konsultacje dla uczniów w związku z realizacją projektu,
d) publiczne przedstawienie rezultatu projektu edukacyjnego.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Uczniowska
  • Uczniowska

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-09
Data udostępnienia informacji 2005-03-09