wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: SG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu,
2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnianie go w miarę potrzeby,
3. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy z wyjątkiem stanowisk w Referacie Finansowym,
4. organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działalności podejmowanej przez poszczególne stanowiska pracy, a w szczególności ,
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6. nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9. ewidencja czasu pracy pracowników, prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
10. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,
12. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze,
13. organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy,
14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
15. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich rejestru,
16. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,
17. współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi w zakresie bhp w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie, organizacji szkoleń bhp i przeprowadzenia profilaktycznych badań prac 1. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu,
2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnianie go w miarę potrzeby,
3. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy z wyjątkiem stanowisk w Referacie Finansowym,
4. organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działalności podejmowanej przez poszczególne stanowiska pracy, a w szczególności ,
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6. nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9. ewidencja czasu pracy pracowników, prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
10. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,
12. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze,
13. organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy,
14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
15. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich rejestru,
16. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,
17. współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi w zakresie bhp w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie, organizacji szkoleń bhp i przeprowadzenia profilaktycznych badań prac 1. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu,
2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnianie go w miarę potrzeby,
3. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy z wyjątkiem stanowisk w Referacie Finansowym,
4. organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działalności podejmowanej przez poszczególne stanowiska pracy, a w szczególności ,
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6. nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9. ewidencja czasu pracy pracowników, prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych,
10. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,
12. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze,
13. organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy,
14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
15. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich rejestru,
16. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,
17. współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi w zakresie bhp w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie, organizacji szkoleń bhp i przeprowadzenia profilaktycznych badań prac

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia wyborcze

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-06-21
Data udostępnienia informacji 2007-06-21