wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Gminny Ośrodek Kultury

Pełna nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury
Nazwa skrócona: GOK
Grupa jednostek: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Podgrupa jednostek: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 3
Telefon: (025) 641-61-61
Faks: (025) 641-61-61
Liczba zatrudnionych: 5
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: TAK
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Gminna Rada Narodowa
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała Nr XI/42/86 Gminnej Rady Narodowej w Zbuczynie z dnia 24 stycznia 1986 r.
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 821-19-35-045
REGON: 000954716
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: http://www.gokzbuczyn.pl/
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-04

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Emilia Biarda
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2021-09-17
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) opieka i promocja nad amatorskim ruchem artystycznym i sztuką ludową na terenie gminy,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,
6) prowadzenie działalności rekreacyjno-wypoczynkowej zapewniającej uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami (we współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi).

Informacje dodatkowe o działaności

2. Zadania Ośrodka obejmują również :
1) organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjno - sportowych.,
2) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
3) prowadzenie kursów języków obcych,
4) działalność instruktażowo - metodyczną,
5) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
6) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami, fundacjami i placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
7) zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji z szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń oraz pełnej gamy usług teleinformatycznych,
8) inicjowanie oraz wykorzystywanie aktywności lokalnej w celu łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i zapobieganie występowaniu tego typu zjawisk,
9) udostępnianie nowoczesnych technologii: komputer, Internet, bazy danych umożliwiających poruszanie się po współczesnym rynku pracy,
10) gromadzenie i wymiana informacji, świadczenie różnych usług związanych
z edukacyjo-szkoleniowymi zadaniami Ośrodka,
11) prowadzenie działalności wydawniczej,
12) promocja gminy poprzez wydawnictwa i organizację imprez kulturalnych.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-23
Data udostępnienia informacji 2004-11-23