wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa skrócona: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek, godz. 8-16
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:
1)rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2)sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego;
3)sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
5)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
6)przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
7)stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
8)wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
9)sporządzanie sprawozdań statystycznych;
10)wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.
2.Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji oraz protokołowanie posiedzeń;
2.Prowadzenie rejestru i przechowywanie uchwał i innych aktów prawnych Rady i komisji Rady;
3.Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

 Kadra kierownicza:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Hanna Hermaniuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-03-02
Data udostępnienia informacji 2004-03-02