wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy Zbuczyn
Nazwa skrócona:
Symbol: SGZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 5. przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 7. sprawowanie pieczy nad mieniem gminnym;
 8. dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;
 9. przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu;
 10. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
 11. badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla  Gminy;
 12. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 13. udział w sesjach Rady i w posiedzeniach komisji Rady;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;
 15. współpraca z urzędami skarbowymi i regionalną izbą obrachunkową.
 1. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Finansowo-Księgowego
  i samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli i audytu.
 2. W czasie nieobecności Skarbnika Gminy, jego  zadania wykonuje Zastępca Skarbnika Gminy.

 

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Hanna Hermaniuk
Data wytworzenia informacji 2018-03-07
Data udostępnienia informacji 2018-03-07