wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Symbol stanowiska: SG
Nazwa stanowiska: Sekretarz Gminy Zbuczyn

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1)opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, projektów ewentualnych zmian tych aktów,
2)opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy,
3)opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów oraz dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
4)nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr oraz dyscypliną pracowników Urzędu,
5)przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
6)nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta,
7)koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
8)udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady,
9)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1)Wydziału Organizacyjno-Administracjnego,
2)Wydziału Spraw Społecznych,
3)Wydziału Infrastruktury.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-01-15
Data udostępnienia informacji 2021-01-15