wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Spiczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Spiczyn
Adres jednostki: 21-077 Spiczyn, -
Kod terytorialny GUS: 0610062
NIP: 713-10-96-323
REGON: 000551533
Numer rachunku bankowego: 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010
Liczba mieszkańców: 5212
Powierzchnia ogółem (km2): 83
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2003-05-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2015-07-27
Data udostępnienia informacji: 2015-07-27

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: DOROTA Zofia SZCZĘSNA
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2014-12-01
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 10

 Granice okręgów wyborczych

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego(nazwa sołectwa)

1 Kijany
2 Ludwików, Stawek
3 Spiczyn
4 Charlęż
5 Jawidz
6 Zawieprzyce wieś
7 Zawieprzyce kolonia
8 Januszówka, Stoczek
9 Radzic Nowy, Wólka Nowa
10 Ziółków

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 423
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 28
Stopa bezrobocia: 16
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2003-03-31

 Majątek którym dysponuje gmina

Wartość majątku gminy na dzień 30 czerwca 2003r. - 5.939.242,63 zł

 Majątek którym dysponuje urząd

Majątek Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2003r. - 129.419,43 zł.

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.Do zadań Wójta należy w szczególności:1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,2)określanie sposobu wykonywania uchwał,3)gospodarowanie mieniem komunalnym,4)wykonywanie budżetu,5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.Do zakresu działania i kompetencji należy sprawowanie funkcji organu administracji publicznej I instancji w sprawach należących do jego kompetencji rozstrzyganych w formie decyzji indywidualnych oraz kierownika Urzędu.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1)wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, 2)organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3)zasad zarządu mieniem gminy, 4)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 4. Przepisy porządkowe, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji RadyGminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt Gminy przesyła przepisy porządkowe do wiadomości Wójtom sąsiednich gmin i Staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

 Dodatkowe informacje

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-07-27
Data udostępnienia informacji 2015-07-27