wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Nazwa skrócona: OSO
Symbol: OSO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Piłsudskiego
Działoszyn 98-355
Komórka nadrzędna merytorycznie: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)obsługa organizacyjna i techniczno - biurowa organów gminy oraz Komisji Rady Miejskiej,
2)sprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy,
3)prowadzenie spraw dotyczących jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli),
4)współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów do Rady Miejskiej, Burmistrza, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz referendum,
5)obsługa prawna urzędu, organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
6)sprawy kontroli, nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych,
7)dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu oraz pomoc prawną pracownikom Urzędu przy załatwianiu powierzonych im spraw,
8)przekazywanie uchwał Rady Miejskiej zainteresowanym oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
9)prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do organów gminy,
10)prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Miejskiej, przedstawianie ich Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
11)prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,
12)organizacja współpracy z sołectwami i osiedlami,
13)prowadzenie spraw związanych z bhp i p.poż. Gminy,
14)wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
15)prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, analiza ich treści oraz przekazywanie do realizacji zadań z nich wynikających zainteresowanym,
16)redagowanie i bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
17)prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu.
18)Radca Prawny działa na podstawie zakresu zadań i obowiązków ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych i podlega bezpośrednio Sekretarzowi Miasta i Gminy Działoszyn

 Informacje dodatkowe:

Zakresy działania Wydziałów są uzupełniane o nowe zadania wprowadzane przepisami prawa, zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

 Kadra kierownicza:

Sekretarz MiG, Naczelnik Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Wybory Samorządowe 2010
  • Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  • Biuro Obsługi Rady Miejskiej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-16
Data udostępnienia informacji 2003-12-16