wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy
Nazwa skrócona: SEKRETARZ
Symbol: SG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 Od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - od 9:00 do 17:00 Od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

SEKRETARZ GMINY ZAPEWNIA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE URZ DU, ORGANIZUJE JEGO PRAC  I NADZORUJE WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY.
- opracowuje projekty Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i uaktualnianie go w miarę potrzeby,
- opracowywanie zakresów czynności dla potrzeb poszczególnych stanowisk pracy,
- sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
- dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
- dbanie o wygląd Urzędu i jego otoczenia,
- planowanie kosztów utrzymania urzędu i rozliczanie się z wydatków, przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
- zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podporządkowanych,
2. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia rejestru skarg i wniosków obywateli oraz książki kontroli.
3. nadzorowanie właściwego i terminowego przygotowania materiałów , będących przedmiotem obrad Rady Gminy i jej organów oraz koordynacja działań Urzędu zmierzających do właściwej obsługi Rady Gminy i jej Komisji.
4. nadzorowanie właściwego kompletowania dokumentacji z prac Rady Gminy i jej Komisji oraz Zarządzeń i Decyzji wydawanych przez Wójta Gminy.
5. pełnienie obowiązków pełnomocnika urzędu gminy d/s ochrony informacji niejawnych oraz wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z 1999 roku z późn. zm.), a mianowicie:
- opracowanie planu ochrony urzędu Gminy pod kątem ochrony informacji niejawnych,
- przeprowadzanie postępowań sprawdzających wobec osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.
- szkolenie osób w zakresie ochrony informacji niejawnych, kończące się wydaniem określonego przepisami zaświadczenia.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Informacja Wójta Gminy Rusiec
  • Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
  • XXI Sesja
  • Zarządzenie w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSP w Ruścu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10