wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
2016-09-27 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Odrzucony (nieuchwalony)
0007.XXI.137.2016 2016-07-07 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VII.45.2015 2015-03-23 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
0007.V.36.2015 2015-02-06 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.V.35.2015 2015-02-06 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyna terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.IV.26.2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.18.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol- Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.III.18.2014 2014-12-30 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol- Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.III.17.2014 2014-12-30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XLVI.352.2014 2014-10-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Suchy Dąb na 2015 rok TAK Uchwalony oczekujący
0007.XLVI.351.2014 2014-10-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XLVI.350.2014 2014-10-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb w 2015 roku TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XLVI.347.2014 2014-10-30 Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXIX.319.2014 2014-03-26 Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat TAK Uchwalony oczekujący
0007.XXXVI.298.2013 2013-12-19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.XXXV.291.2013 2013-11-22 Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 0007.XXVI.223.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia