wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0007.XXXIV.257.2021 2021-11-17 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Suchy Dąb TAK Uchwalony oczekujący
0007.XXVI.209.2021 2021-04-19 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.IX.66.2019 2019-05-29 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych oznaczonych nr 118/18, 118/16, 127/6 i 127/5 położonych w gminie Suchy Dąb w obrębie geodezyjnym Grabiny-Zameczek TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.46.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.41.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.VI.40.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TAK Uchwalony obowiązujący
0007.VI.39.2019 2019-02-25 Uchwała w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.V.36.2019 2019-01-31 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 0007.III.16.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 5052) TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXVI.237.2017 2017-11-29 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXVI.236.2017 2017-11-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXV.230.2017 2017-11-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XXXV.229.2017 2017-11-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
2016-09-27 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. TAK Odrzucony (nieuchwalony)
0007.XXI.137.2016 2016-07-07 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.VII.45.2015 2015-03-23 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia