wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Nazwa skrócona: Sekretarz Gminy
Symbol: SG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
     a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, projektów ewentualnych zmian tych aktów;
 2. opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;
 3. opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów oraz dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych

       z doskonaleniem kadr oraz dyscypliną pracowników Urzędu;

 1. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie;
 2. nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta;
 3. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
 4. udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady;
 5. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

2.   Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjno-

      Administracyjnego.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy Zbuczyn

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 • W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA o składach OKW
 • Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (miejscowość Stary Krzesk)
 • Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (miejscowość Borki-Wyrki)
 • Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (miejscowość Borki-Kosy)
 • Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (miejscowość Krzesk-Królowa Niwa)
 • Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (miejscowość Karcze)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25.10.2018
 • o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • - PROJEKT- Roczny program współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
 • Obwieszczenie państwowej komisji wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 • Roczny Program współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok - Projekt do konsultacji
 • INFORMACJA O PLANOWANYM ZGROMADZENIU

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-24
Data udostępnienia informacji 2004-02-24