wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-24
Planowana godzina sesji 10:00
Planowane miejsce sesji Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie

Planowany porządek obrad
<br />1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy organizacyjne :

 a) stwierdzenie quorum,

 b) przedstawienie  porządku obrad,

 c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Platerów za rok 2018, Wójta Gminy Platerów - dyskusja.

a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Platerów.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerów za rok 2018:

a) wystąpienie Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy Platerów.

b)  opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca przedłożonego przez Wójta Gminy Platerów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

c)  stanowisko komisji Rewizyjnej Rady Gminy wraz z opinią składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej Rady gminy Platerów

d) dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2018.

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Czuchów-Pieńki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 85 w miejscowości Nowodomki).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (las Kisielew).

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie za 2018 rok.

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

16. Zamknięcie obrad.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Edyta Rudnik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Edyta Rudnik
Data wytworzenia informacji 2019-06-07
Data udostępnienia informacji 2019-06-07