wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko pracy d/s gospodarki gruntami i ochrony gruntów.
Nazwa skrócona: Stanowisko pracy d/s gospodarki gruntami i ochrony gruntów.
Symbol: GOSP. GRUNTAMI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

a) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
b) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie,
c) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
d) ochrona terenów rolnych i leśnych,
e) określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele rolnicze i nieleśne, oraz naliczanie należności z tego tytułu,
f) dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów i kaucji na w/w lokale,
g) gospodarka mieniem komunalnym gminy,
h) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie,
i) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd, oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami,
j) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu,
k) wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
l) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
ł) naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
m) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
n) zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,
o) zatwierdzanie planów podziału nieruchomości,
p) opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
q) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, w przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków uzyskanie zgody od Wojewody,
r) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
s) sporządzanie umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
t) koordynowanie gospodarki nasiennej, a w szczególności:
- współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,
- współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,
- współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szka) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
b) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie,
c) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
d) ochrona terenów rolnych i leśnych,
e) określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele rolnicze i nieleśne, oraz naliczanie należności z tego tytułu,
f) dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów i kaucji na w/w lokale,
g) gospodarka mieniem komunalnym gminy,
h) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie,
i) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd, oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami,
j) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu,
k) wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
l) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
ł) naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
m) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
n) zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,
o) zatwierdzanie planów podziału nieruchomości,
p) opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
q) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, w przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków uzyskanie zgody od Wojewody,
r) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
s) sporządzanie umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
t) koordynowanie gospodarki nasiennej, a w szczególności:
- współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,
- współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,
- współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szka) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
b) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i ich zbywanie,
c) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
d) ochrona terenów rolnych i leśnych,
e) określanie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele rolnicze i nieleśne, oraz naliczanie należności z tego tytułu,
f) dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów i kaucji na w/w lokale,
g) gospodarka mieniem komunalnym gminy,
h) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie,
i) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd, oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami,
j) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu,
k) wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
l) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
ł) naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
m) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
n) zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,
o) zatwierdzanie planów podziału nieruchomości,
p) opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
q) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, w przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków uzyskanie zgody od Wojewody,
r) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
s) sporządzanie umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
t) koordynowanie gospodarki nasiennej, a w szczególności:
- współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnych z potrzebami gminy,
- współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,
- współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szk

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Kasprowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05