wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat finansowy
Nazwa skrócona: REFERAT FINANSOWY
Symbol: FN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy
Dni i godziny pracy: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, GODZ. 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, GODZ. 7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

- STANOWISKO DS BUDŻETOWYCH - PROWADZI EWIDENCJ  WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ EWIDENCJONUJE MAJĄTEK GMINY
- STANOWISKO DS PODATKOWYCH - EWIDENCJONUJE PODATKI ORAZ PROWADZI WINDYKACJ  ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NA RZECZ GMINY
- STANOWISKO DS WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENI ŻNYCH - USTALA WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PIENI ŻNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW NALEŻNYCH GMINIE
- KASJER - SPRAWUJE OBSŁUG  KASOWĄ URZ DU, SPRZEDAJE ZNAKI SKARBOWE, EWIDENCJONUJE I GOSPODARUJE DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Udzielone ulgi w podatku rolnym
 • Konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 • Protokół Nr I/2008 z posiedzenia w spr. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 • Protokół Nr II/2008 z posiedzenia w spr. konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec".
 • Protokół z posiedzenia Komisji dot. wspierania zadań publ. z zakresu kultury fiz. i sportu
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
 • Protokół z posiedzenia dot. wspierania zadań publ. z zakresu kultury fizycznej i sportu
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec do wzięcia udziału w konsultacjach
 • PROTOKÓŁ Nr I/2013 z posiedzenia Komisji Opiniującej Oferty dotyczące wspierania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Urzędzie Gminy w Ruścu w dniu 1 marca 2013 r.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUSIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
 • Protokół z posiedzenia Komisji Opiniującej Oferty dot. wspierania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • PROTOKÓŁ Nr II/2015 z posiedzenia Komisji Opiniującej Oferty dotyczące wspierania zadań publicznych
 • Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10